Νάξος, 10-13 Οκτωβρίου 2014: Σεμινάριο εις μνήμην Μενελάου Α.Τουρτόγλου

Νομικές πτυχές της μεταβυζαντινής Ναξίας (13ος-αρχές 19ου αι.).

Τα πορίσματα ενός αιώνα νομικών ερευνών.

Θεματολογία:

- Έννομες τάξεις
- Εθιμικό δίκαιο
- Τοπικές κοινότητες
- Απονομή δικαιοσύνης
- Νοταριακό-κατζηλλιερικό σύστημα